Friday, November 03, 2006

Tak Lagi merasa

Rasa yang dulu kau tanam,
kau rawat,
kau airi,
kau pupuki
hingga tumbuh membesar di jantung kebunku

Kini kau acuhkan,
kau hancurkan,
kau injak,
kau bakar jantung kebunku.

Dan aku ...
Tak lagi merasa...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home